44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Prothrombin Time = PT


نام های مشابه

مصرف پروترومبين


نوع نمونه

WHOLE BLOOD(SerumCitrate)


حجم نمونه

1.8


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1:9 SC


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h