44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Ammonia, NH3 (آمونیاک)


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Plasma Ammonia; NH3


نوع نمونه

پلاسما هپارینه و( EDTA)


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

20دقیقه در c˚4 ،1روز در c˚20-وبرای طولانی مدت در c˚70-


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمی