44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Ammonia, NH3 (آمونیاک)


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نام های مشابه

Plasma Ammonia; NH3


نوع نمونه

پلاسما هپارینه و( EDTA)


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

20دقیقه در c˚4 ،1روز در c˚20-وبرای طولانی مدت در c˚70-


حمل و نقل نمونه

ارسال در c˚20-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

عدم استفاد از دخانیات قبل از نمونه¬گیری توصیه می¬شود


تفسیر

آزمایش آمونیاک معمولا با پانل آزمایش¬های کبد و کلیه، قند خون و الکترولیت¬ها همراه می¬باشد. علل عمده اختلال در پروسه تولید و تصفیه آمونیاک که منجر به افزایش آمونیاک خون می¬گردد، عبارتند از: بیماری¬های کبد، نارسایی خون به کبد، سندرم ری ( (Reye's syndromeو اختلالات ژنتیکی در چرخه¬ی متابولیسم اوره که با اختلال آنزیمی همراه است. علل دیگر افزایش آمونیاک عبارتند از: خونریزی معده و رود، فعالیت عضلانی بسته نگه داشتن تورنیکت به مدت طولانی، مصرف بعضی داروها از جمله الکل، باربیتورات، مدرها، والپورات سدیم و خواب آورها و کشیدن سیگار. عواملی که موجب کاهش آمونیاک می¬شوند عبارتند از: افزایش فشار خون و مصرف بعضی از آنتی¬بیوتیک¬ها (مثل نئومایسین)


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه