44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

زمان انعقاد (Activated Clotting Time: ACT)


نام های مشابه

Activated Coagulation Time


تفسیر

افزایش میزان ACE با میزان تجویز داروی ضد انعقاد نسبت مستقیم دارد. میزان ACE باید در حدی نگه داشته شود که امکان تشکیل لخته وجود نداشته باشد. این میزان بر حسب نوع عمل جراحی در مراکز مختلف متفاوت است و به وضعیت بدن بیمار و واکنش وی نسبت به داروی ضد انعقاد بستگی دارد. اگر لخته یا خونریزی وجود داشته باشد، باید میزان تجویز هپارین بازنگری و تنظیم و سطح ACE مجددا کنترل شود.