44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

متوترکسات Methotrexate – MTX


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

زمان مصرف آخرین دوز دارو در تعیین زمان خونگیری اهمیت دارد


تفسیر

در درمان با مقدار بالای متوترکسات، سطحی سمی دارو به این ترتیب در نظر گرفته می شود: • برابر یا بیش از 5 میکرومول در لیتر، 24 ساعت پس از مصرف دارو. • برابر یا بیش از 5/0 میکرومول در لیتر، 48 ساعت بعد از مصرف دارو. • برابر یا بیش از 055/0 میکرومول در لیتر، 72 ساعت بعد از مصرف دارو. • از نتیجه آزمایش برای تعیین مقدار و زمان مصرف لوکوورین (فولینیک اسید، leucovorin)، به منظور جلوگیری از مسمومیت دارویی ناشی از متوترکسات استفاده می شود. • بیماران تحت درمان با دوزهای پایین متوترکسات معمولا با تست متوترکسات مانیتور نمی شود. • احتمال بروز عوارش جانبی دارو با افزایش سطح متوترکسات در خون افزایش می یابد؛ در لعضی افراد ممکن است با وجود پایین بودن سطح خونی دارو عوارض جانبی شدید بروز کند.