44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

شمارش گلبول های سفید خون و شمارش و افتراقیand Differential White Blood Cell Count


نام های مشابه

WBC Count; Leukocyte Count; Leukocyte differential Count; peripheral differential; White blood cell morphology;


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام با ضد انعقاد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست