44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تب مالت/ آزمایش رایت/ 2- ام. ای. / کومبس رایت/ IgG & IgM


نام های مشابه

Brucellosis/ Wright Agglutination Test / 2-ME / Coomb's Wright / EIA IgG & IgM


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی (سرم) 2. نمونه ی مغز استخوان 3. مایعات بدن


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست