44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Osmotic Fragility Test


نام روش اندازه گیری

Hemolysis


نام های مشابه

شكنندگي گلبول هاي قرمز


نوع نمونه

Whole Blood(E) 


حجم نمونه

2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24H