44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هموسیستئین (Homocysteine)


کد آزمایش

559


نام های مشابه

Homocystein; Plasma total homocysteine


نوع نمونه

1.خون سیاهرگی (پلاسما) 2. ادرار


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12-10 ساعت پیش از انجام تست لازم است.