44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Theophilin


نام های مشابه

تئو فیلین


نوع نمونه

Serumترجیحا/ Plasma(EDTA)


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M