44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ASA=Anti-Sperm Ab.(ELISA)


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

ASA=Sperm Ab


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

15-25'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3d