44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

SLA=LSA


نام روش اندازه گیری

BLUE DOT


نام های مشابه

LSA=Liver Soluble Ag***


نوع نمونه

Serum/Plasma(EDTA,HEPARIN)


حجم نمونه

0.2


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

few days