44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ال. دی. ال. کلسترول LDL Cholesterol


کد آزمایش

28


نام های مشابه

Direct LDL-C; Direct LDL; DLDL; LDL D


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. ممکن است پزشک مایل باشد که آزمایش در حالت ناشتا انجام شود.


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش:  ایده ال (Optimum): کم تر از 100 میلی گرم/دسی لیتر (<2.59 mmol/L)  نسبتا مطلوب (near optimum): 129-100 میلی گرم/دسی لیتر (2059-3.34 mmol/L)  متوسط (borderline): 159-130 میلی گرم-دسی لیتر (3.37-4.12 mmol/L)  بالا (high): 189-160 میلی گرم/دسی لیتر (4.15-4.90 mmol/L)  بسیار بالا (very high): بیش تر از 190 میلی گرم/دسی لیتر (>4.90 mmol/L)  بر اساس نتایج تحقیقاتاپیدمیولوژیکی، افرادی که سطح LDL آن ها بالاتر از 100 میلی گرم/دسی لیتر است، در معرض خطر بیش تری برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی قرار دارند.  افزایش LDL نشان دهنده ی افزایش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی است.  کاهش LDL نشان دهنده ی اثربخشی تغییر در شیوه زندگی یا استفاده از داروهای کاهنده چربی خون و کاهش خطر ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی است. بیماری های حاد، وقوع حملبه قلبی، مواجه شدن با عوامل استرس زا (مثل استرس ناشی از عمل جراحی، سانحه رانندگی و غیره)، تغییر سریع در وزن و حاملگی در سطح LDL خون تاثیر می گذارند، بنابراین LDL باید اندازه گیری شود که فرد در سلامت نسبی پایداری به سر می برد. در طول دوره