44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U.PKU


نوع نمونه

RU


حجم نمونه

7


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND