44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تست تشخیص سیفیلیس syphilis Detection test


نام های مشابه

veneral disease research laboratory; VDRL; Rapid plasma regain; RPR; FTA-ABS; Fluorescent treponemal


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی (سرم) 2. مایع مغزی-نخاعی (CSF): در مراحل پیشرفت بیماری، از مایع مغزی-نخاعی نمونه بردا


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 پس از شروع درمان، سطح آنتی بادی ها کاهش می یابد؛ عدم کاهش یا افزایش تیتر آنتی بادی ها پس از شروع درمان، ممکن است نشان دهنده ی ایجاد عفونت مداوم (persistent infection) باشد.  برای جلوگیری از درمان غیر ضروری، باید آزمایش های قبلی بیمار نیز بررسی و مطالعه شود.  آزمایش های غربالگری هر یک از دقت و حساسیت خاصی برخوردار هستند.  آزمایش VDRL و RPR در مرحله دوم بیماری از بیش ترین حساسیت برخوردار است.