44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Prolactin


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

پرولاكتين


نوع نمونه

Serum / Plasma


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h