44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

PCR-DNA-QL-(P-11-13-14-15)


نام های مشابه

پي سي آر - كيفي = 38+359+21+P


نوع نمونه

Plasma(EDTA)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m