44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Oxalate


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

24h-U-Oxalate(H)


نوع نمونه

24h-U


حجم نمونه

0.5


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

10cc HCL 6N


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M