44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروکلسیتونین Procalcitonin


کد آزمایش

571


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

عدم افزایش سطح پروکلسیتونین:  احتمال بروز سپسیس یا شوک سپتیک کم است.  ممکن است نشان دهنده ی عفونت موضعی باشد که هنوز به عفونت سیستمی تبدیل نشده است.  ممکن است نشان دهنده ی عفونت سیستمی باشد که هنوز 6 ساعت از شروع آن نگذشته است.  احتمال دارد علایم بیمار به علت دیگری غیر از عفونت میکروبی (مانند رد پیوند، عفونت ویروسی، تروما، عمل جراحی و غیره) مربوط باشد. افزایش قابل توجه سطح پروکلسیتونین: احتمال بروز عفونت سیستمی، سپسیس شدید و شوک سپتیک وجود دارد.