44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

17 OH - Progesteron


کد آزمایش

418


مورد استفاده

هورمون


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

17OH-Progest


نوع نمونه

Serum/Plasma(EDTA)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7d