44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

زمان ترومبین Thrombin Time


کد آزمایش

519


نام روش اندازه گیری

Colorimetry


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

نمونه سریعا جدا شود تا قبل از انجام آزمایش 4 ساعت بر روی یخ باشد.در غیر این صورت در c˚20- فریز شود


حمل و نقل نمونه

ارسال:کمتر از 1ساعت فریز شده ویا بر روی یخ


معیار رد نمونه

همولیز


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• زمان طبیعی TT حدود 11 ثانیه است. TT به عنوان تست غربالگری در ارزیابی وضعیت انعقادی متداول نیست و هنگامی که زمان PT و PTT هر دو طولانی باشند، از تست TT برای تعیین علت اختلال انعقادی استفاده می شود.


مدت زمان انجام آزمایش

3 روزه