44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Anaerobic C


نام های مشابه

کشت بیهوازی (مانند مایع آسیت و مایع پلور)


نوع نمونه

F


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

فوري


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

توسط پزشک


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

6h