پاتولوژی


 کادر بخش

خانم دکر ماه جبین تکلیف

معرفی بخش

 پاتولوژی در اصل به معنای آسیب شناسی است و به مطالعه و  شناسایی اختلالات علمی و تغییرات ساختاری بافت ها می پردازد. به طور کلی آسیب شناسی عبارت است از مطالعه بیماری ها و به عنوان شاخه ای از علم پزشکی به بررسی علل پیدایش بیماری ها و عوارض ناشی از آنها می پردازد. بدیهی است در هنگام بروز یک بیماری، تغییراتی در بافت های مختلف بدن ایجاد می شود که در واقع مطالعه همین تغییرات، مبنا و اساس پاتولوژی را تشکیل می دهد. لذا پاتولوژی علمی است که راجع به تغییرات مختلف بدن در هنگام بیماری بحث و گفت و گو می نماید که به دو گروه تشریحی و بالینی تقسیم می شود.

1. پاتولوژی تشریحی (Anatomical): که عبارت است از مطالعه تغییرات ساختمانی اعم از ماکروسکوپی و میکروسکوپی و ضایعات وارده به سلول های بدن که شامل موارد زیر می باشد:

الف) اتوپسی ( نمونه برداری از بافت مرده)

ب) بیوپسی (نمونه برداری از بافت زنده)

ج) سیتوپاتولوژی (سلول شناسی)

2. پاتولوژی بالینی (Clinical) که علایم بیماری را در خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن در بخش های مختلف میکروب شناسی، بیوشیمی، سرم شناسی و.... بررسی می نماید