44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سوزاک GC test


نام های مشابه

Neisseria gonorrhoeae culture, Neisseria gonorrhoeae gram stain, Neisseria gonorrhoeae DNA probe, Ne


نوع نمونه

برداشت از ترشحات با استفاده از سوآپ


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نتیجه مثبت به معنی عفونت فعال است و باید درمان شود.  نتیجه منفی به معنی عدم وجود باکتری در نمونه ی آزمایش شده است. با توجه به شرایط بالینی، در صورت نیاز آزمایش باید تکرار شود.  در صورت مثبت شدن آزمایش در بیمار، باید همسر وی نیز مورد آزمایش قرار گیرد.