44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

LKM-1 (Microsoma Ab.) (IF)


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

ال ك ام Ab


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


اطلاعات بالینی

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

7D