44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U/C


نوع نمونه

RU


حجم نمونه

2-5


حمل و نقل نمونه

فوری


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

6h