44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Carbamazepine


نام روش اندازه گیری

HPLC


نام های مشابه

كاربامازپين و داروهاي ضد صرع


نوع نمونه

Serum/Plasma(EDTA) ترجیحا


حجم نمونه

0.4


نگهداری نمونه

-20


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1M