44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

(Antinuclear Antibody(ANA


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Antinuclear Antibody test; Fluorescent Antinuclear Ab; FANA


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

3روز در c˚4 یا c˚20-وبرای طولانی مدت در c˚70-


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاص لازم نیست.


تفسیر

 مثبت شدننتیجه ی تست ر می تواند نشان دهنده ی وجود یک بیماری اتوایمیون در بدن باشد. هرچند که انجام آزمایشات تکمیلی برای تشخیص نهایی ضروری است.  ANA ممکن است در افراد سالم و بدون هیچ گونه سابقه ی بیماری نیز مثبت شود، اگرچه نادر، اما این گونه موارد «مثبت کاذب» با افزایش سن افزایش می یابد.  مواردی ثبت شده ان که در آن ها نتایجه ی تست ANA حتی پیش از ظاهر شدن علایم بیماری مثبت بوده و علایم بیماری با گذشت زمان در شخص نمایان شده است.  نتیجه ی آزمایش ANA در اکثر موار در کنار نتایج دیگر آزمتایشات مربوطه بررسی و تفسیر می شود . در بیماران وپوس، نتیجه ی مثبت تست ANA در کنار نتایج سایر آزمایشات از جمله: Anti-dsDNA و Anti-SM دارای ارزش تشخیصی می باشد.  مصرف بعضی داروها ممکن است باعث ایجاد علایم شبه لوپوس شود از جمله: هیدرولازینف ایزونیازید، پروکائین امید و بعضی داروهای ضد انعقاد. در این موارد نیز تیتر ANA افزایش می یابد.  نتایج تست ANA در تقریبا 90% از بیماران مبتلا به لوپوس مثبت است، اما مثبت شدن تست ANA در سایر بیماری های اتوایمیون نیز مشاهده می شود. آزمایش ANA در بیماری های زیر مثبت می شود:


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه