44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

جک تو JAK 2


کد آزمایش

1241


نام های مشابه

Janus Kinase; JAK2 V617F; JAK2 exon 12 and 13


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام)


حمل و نقل نمونه

یخچال (4◦C)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 تست JAK2 V617F موتاسیون در اسید امینه ی 617 را نشان می دهد که عبارت است از جانشین شدن والین (Valine_V) به جای فنیل آلانین (phenylalanine_F)  موتاسیون ها در هسته ی سلول های گرانولوسیت تشخیص داده می شوند، اما در تمام سلول ها دیده نمی شوند. اگر درصد سلول های مثبت کم باشد، ممکن است نتیجه ی آزمایش منفی شود.  مشبت شده آزمایش نشان دهنده ی وجود موتاسیون است و به تشخیص بیماری کمک می کند.  منفی بودن تست تشخیص را به طور قطع رد نمی کند، زیرا موتاسیون در تمام بیماران اتفاق نمی افتد.