44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Anti-Thrombin III=AT-III


نام های مشابه

آنتي ترومبين III


نوع نمونه

Plasma(S.C)


حجم نمونه

1.8


نگهداری نمونه

20-


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

SC-1:9


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

1m