44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کتون Ketone


کد آزمایش

952


نام های مشابه

Serum ketone; Plasma ketone; Beta-hydroxybutyrate; ketone bodies; Beta-hydroxybutyric acid; Acetoace


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

افزایش کتون خون: نشان دهنده ی وجود درجاتی از کتوز یا کتواسیدوز است.