44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پی. تی. تی. (Partial Thromboplastin Time)


مورد استفاده

خون سیاهرگی (پلاسمای سیتراته)


نام های مشابه

Activated Partial Thromboplastin Time; Aptt; APTT


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسمای سیتراته)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 اگر زمان PTT در مهدوده ی مرجع باشد، نشان دهنده ی طبیعی بودن سیستم انعقادی است. اما با وجود کمبود مختصر یکی از فاکتورهای انعقادی ممکن است PTT طبیعی باشد. تا وقتی فاکتوری به حدود 40-30 درصد میزان طبیعی آن کاهش نیافته باشد، PTT همچنان طبیعی خواهد بود.  گاهی با وجود آنتی کوآگولانت لوپوس، PTT طبیعی خواهد بود. در صورت شک به حضور بازدارنده ها، آزمایش های اختصاصی، مانند PTT حساس به لوپوس (Ls- PTT) یا (DRVVT) باید انجام شود.  به مبحث LAC مراجعه نمایید  طولانی شدن PTT نشان دهنده ی اختلال در یکی از فاکتورهای انعقادی یا وجود بازدارنده است. علل مهم طولانی شدن PTT عبارتند از: • فقر ارثی فاکتورهای انعقادی - بیماری فونویلبراند (شایع ترین عارضه خونریزی دهندهی ارثی) - هموفیلی نوع A و B (کمبود فاکتور VIII و IX) - کمبود سایر فاکتورها کم تر شایع است. • فقر اکتسابی فاکتورهای انعقادی: - فقر ویتامین کا (سوء تغذیه، مصرف طولانی آنتی بیوتیک، بیماری های کبد) • حضور بازدارنده های غیراختصاصی: سبب افزایش خطر تشکیل لخته عروقی می شود. - آنتی کوآگولانت لوپوس - کاردیولیپین آنتی بادی - آنتی فسفولیپیدها • حضور بازدا