44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

CA 19-9


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

سي آ - 9-19


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,C) 


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h