44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هپاتیت بی Hepatitis B (HBV)


کد آزمایش

1223


نام های مشابه

HBV; Hep B; anti-HBs; Hepatitis B surface antibody; HBsAg; Hepatitis B surface antigen; HBeAg; Hepat


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم و پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.