44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Mono Test


کد آزمایش

119


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نوع نمونه

Serum


حجم نمونه

0.2


کمترین حجم نمونه

زنجيره سرد


نگهداری نمونه

2-8 '


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h