44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

U-Eosinophil


نام های مشابه

ائوزينوفيل در ادرار


نوع نمونه

Random Urine


حجم نمونه

1


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND