44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

semen-Fructose


نام های مشابه

فروكتوز مايع مني


نوع نمونه

semen


حجم نمونه

1 drop


نگهداری نمونه

Incubator


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24H