44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

گلوکز Glucose


کد آزمایش

1


نام های مشابه

Blood sugar; Fasting blood sugar; FBS; Fasting blood glucose; FBG; Fasting plasma glucose; FPG; Bloo


نوع نمونه

1- خون سیاهرگی (سرم) 2- گاهی ادرار رندوم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا ماندن به مدت 10-8 ساعت پیش از انجام خون گیری برای سنجش قند خون ناشتا لازم است.


اطلاعات بالینی

گلوكز يك قند ساده و منبع اصلي توليد انرژي در بدن است. كربوهيدرات‌هاي مواد غذايي در بدن شكسته شده و به مولكول‌هاي گلوكز و ديگر قندهاي ساده تبديل مي‌شوند. گلوكز از طريق روده جذب شده و با جريان خون به تمام نقاط بدن حمل مي‌شود. بدن براي تأمين انرژي مورد نياز خود به گلوكز نياز دارد؛ مغز و دستگاه عصبي فقط در حضور گلوكز كافي در خون قادر به فعاليت هستند. هورمون انسولين گلوكز را به داخل سلول‌ها هدايت مي‌كند تا انرژي مازاد به شكل گليكوژن در كبد و تري‌گليسريد در سلول‌هاي چربي ذخيره ‌شود.