44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

C - Peptide


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

C-Peptide


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد