44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Urine cytology


نام های مشابه

سيتوپاتولوژي - ادرار


نوع نمونه

RU


حجم نمونه

1


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

+presentative(1/1)


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24H