44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

توکسوپلاسما Toxoplasmosis


کد آزمایش

352


نام روش اندازه گیری

Elisa& ELFA


نام های مشابه

Toxoplasma gonadii Antibodies, IgG, IgM, Toxoplasma gonadii Molecular Detection by PCR


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)؛ مایع مغزی-نخاعی (CSF)؛ مایع آمنیون


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه