44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

5-HIAA - HPLC


نام های مشابه

5 هیدروكسي اندول استيك اسيد


نوع نمونه

24h-U


حجم نمونه

0.5


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد