44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Sucrose Hemolysis


نام روش اندازه گیری

Agglutination


نام های مشابه

سوكروز هموليز تست


نوع نمونه

Plasma(Serum Citrate)


حجم نمونه

WB(1.8+ 0.2 SC)


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

1.9sc


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h