44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

فاکتور رشد شبه انسولین IGF-1


کد آزمایش

418


مورد استفاده

سرم (جدا سازی با سانتریفوژ یخچال دار)


نام روش اندازه گیری

CLIA


نام های مشابه

Insulin-like Growth Factor-1 Somatomedin C


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

6ساعت درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. نمونه ناشتا باارزش تر است.


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه