44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Sweat test


کد آزمایش

3217


نام های مشابه

Swreat chloride; Sweat electrolytes; lontophoretic sweat test


نوع نمونه

عرق


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

از 24 ساعت قبل از آزمایش کرم و لوسیون استفاده نشود.


تفسیر

 مثبت شدن آزمایش عرق به نفع تشخیص بیماری cf است. آزمایش مثبت باید برای تایید تکرار شده و در صورت امکان آزمایش ژنتیک نیز برای بیمار انجام شود.  برای تایید تشخیص باید آزمایش های دیگری انجام شود، یا این که با توجه به علایم بالینی تشخیص تایید شود. انجام آزمایش عرق در نوزادان همواره موفقیت آمیز نبوده و گاه عرق کافی برای انجام آزمایش تولید نمی شود؛ در این صورت باید چند هفته بعد آزمایش تکرار شود.  ادم و ورم ممکن است باعث منفی شدن کاذب نتیجه ی آزمایش عرق شود.  با این آزمایش افراد ناقل بیماری شناسایی نمی شوند.  برای ایجاد بیماری باید دو کپی از موتاسیون ژن cf در بیمار وجود داشته باشد. افراد ناقلی که فقط یک از ژن موتاسیون یافته را دارند، بیمار نبوده و آزمایش عرق در آن ها مثبت نمی شود.  آزمایش عرق در موارد دیگری غیر از cf نیز ممکن است مثبت شود، از جمله در بیماری ادیسون، بی اشتهایی عصبی (anorexia nervosa)، دیابت بی مزه نفروژیک و کم کاری تیروئید.  در صورت وجود بیماری در یکی از فرزندان، بهتر است فرزندان دیگر نیز برای موتاسیون هایی که در فرد مبتلا وجو دارد، مورد آزمایش قرار گیرند؛ تا افراد مبتل