44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Bence Jones Protein (R/U)


نام روش اندازه گیری

HEAT DENATURATION


نام های مشابه

U/Bence Jones Prot.


نوع نمونه

RH


حجم نمونه

15


نگهداری نمونه

2-8'


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

24h