44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

BT-IVY


نام های مشابه

زمان سيلان بي تي – IVY


نوع نمونه

Whole Blood 


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

با فشار