44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Amniotic Fluid-Billirubin


نام های مشابه

مايع آمنيوتيك -بيلي روبين


نوع نمونه

AF


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

in dark


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

4d