44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

T3 Uptake (T3UT)


نام های مشابه

تي 3 آپ تيك


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,C,Na-H,Li-H,NH4-H,K-Oxalate,Na-F)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

زنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

8d