44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Lipoprotein.E.Ph


نام های مشابه

الكتروفورز ليپوپروتئين ها


نوع نمونه

Serum Plasma,Urine,bile


حجم نمونه

 1 drop


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

فوري


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

شرایط استریل


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

6h