44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

استروژنEstrogens


کد آزمایش

496


نام های مشابه

(estrogen fractions; estrone (E1); Estradiol (E2); Estriol (E3)


نوع نمونه

1- خون سیاهرگی (سرم) 2- ادرار 24 ساعته 3- در مواردی نمونه بزاق


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.